Ved at bruge vores tjenester accepterer du samtidig vores brug af cookies.OKLÆS MERE OM COOKIES

Fanpicks.dk - spil på sport

OPRET KONTO

Vilkår for brug af Fanpicks.dk

Indledning

Nedenstående generelle vilkår gælder for de spillere, der ønsker at oprette en konto på www.fanpicks.dk. Ved oprettelse af konto på www.fanpicks.dk indgår spilleren kontrakt med ejerne af Fanpicks på de vilkår der følger af nærværende bestemmelser.

Fanpicks forbeholder sig - til enhver tid og uden forudgående varsel - ret til at ændre nedenstående vilkår. Såfremt Fanpicks ændrer de af spilleren accepterede vilkår, orienteres der herom.

Identitet og adgangskode

Registrering som spiller hos Fanpicks skal ske ved oprettelse af brugernavn og adgangskode samt oplysning om navn, postadresse, emailadresse og fødselsdato.

Det er spillerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte.

Fanpicks kan til enhver tid forlange dokumentation til verifikation af de registrerede oplysninger, i form af en kopi af enten pas eller kørekort.

Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på www.fanpicks.dk, eller ved ændring af bankkonto til brug for overførsel af gevinster m.v., er spilleren forpligtet til at foretage eventuelle ændringer via www.fanpicks.dk eller at sende en mail til info@fanpicks.dk. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at de foretagne ændringer er korrekte.

Ved registreringen vælger spilleren et brugernavn og en adgangskode.

Spilleren er forpligtet til at opbevare og anvende sit brugernavn og sin personlige adgangskode på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til eller kan anvende spillerens brugernavn og personlige adgangskode.

Spilleren er forpligtet til straks at underrette Fanpicks, hvis spilleren opdager eller får mistanke om, at andre misbruger spillerens konto.

Fanpicks forbeholder sig ret til - hvis dette er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn - til enhver tid at spærre spillerens konto på www.fanpicks.dk.

Behandling af personlige oplysninger

De oplysninger, spilleren afgiver til Fanpicks, er nødvendige for oprettelsen af spillerens konto, etablering og gennemførelse af spil, for betaling samt for overførsel af gevinster.

Fanpicks er forpligtet til at behandle de oplysninger, som spilleren afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt - herunder oplysninger om de valgte produkter. Oplysningerne vil kun være tilgængelige for et begrænset og relevant antal medarbejdere af Fanpicks.

Personoplysninger vil med nedenstående undtagelse alene blive behandlet af Fanpicks i relation til kundeforholdet mellem spilleren og Fanpicks. Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra spilleren.

Ved begrundet mistanke om match-fixing eller ved sportsudøveres spil på egne kampe vil Fanpicks videregive spillerens navn og oplysninger om spillet til det relevante sportsforbund.

De oplysninger, Fanpicks har registreret om spilleren, vil være tilgængelige for spilleren.

Spærring

Fanpicks kan til enhver tid og uden varsel spærre spillerens konto. Igangværende spil afbrydes dog ikke.

En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt spilleren har afgivet urigtige oplysninger, misbrugt sin konto eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende vilkår, over for Fanpicks. Fanpicks kan endvidere uden forudgående meddelelse foretage en spærring af spillerens konto, såfremt Fanpicks finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

Spærringen af spillerens konto vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen, ikke længere er til stede.

Fanpicks er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.

Ansvar

Spilleren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, hvis spilleren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd, f.eks. hvis spilleren har overladt adgangskoden til andre, eller hvis uvedkommende er kommet i besiddelse heraf, fordi spilleren ikke har opbevaret dette på en forsvarlig og sikker måde.

Såfremt spilleren bliver bekendt med - eller får mistanke om - at der foretages uberettiget spil fra spillerens konto, skal spilleren enten straks ændre adgangskoden eller rette henvendelse til Fanpicks, der herefter vil spærre spillerens konto.

Når spærringen af spillerens konto er bekræftet af Fanpicks, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af spillerens konto.

Fanpicks er ikke ansvarlig for, at kommunikationen til og fra Fanpickss systemer ikke kan gennemføres, eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil kan gennemføres.

Spilkonto

Når spilleren har accepteret vilkårene og registreret sig i overensstemmelse hermed, åbner Fanpicks en konto for spilleren.

Kontoen er personlig. Spilleren deltager i spillene som privatperson og udelukkende med fritids- og underholdningsmæssigt formål. Spilleren spiller udelukkende på egne vegne og ikke på vegne af andre. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår.

Fanpicks accepterer ikke spil på kredit.

Det er ikke muligt at foretage køb af andre varer end Fanpicks spil ved brug af indeståendet på kontoen.

Spilleren er ansvarlig for at kontrollere, at debiteringer og krediteringer på kontoen er foretaget korrekt.

Spilleren skal ved uoverensstemmelser straks - og senest 90 dage efter posteringen - meddele dette til Fanpicks pr. post eller e-mail. Undlader spilleren dette, fortaber spilleren retten til at gøre eventuelle krav gældende over for Fanpicks.

Overførsel mellem spillerens bankkonto og kontoen, fx ved brug af betalingskort kan af Fanpicks pålægges en transaktionsafgift.

Udbetaling af gevinster samt tilbageføring

Gevinsten vil være til rådighed på spillerens brugerkonto hurtigst muligt efter spillets afslutning.

Udbetaling fra spillerens brugerkonto kan kun foregå til spillerens bankkonto, og forudsætter at spilleren har indsendt dokumentation for vedkommendes registrerede oplysninger i form af en kopi af enten pas eller kørekort, og at disse er verificeret af Fanpicks.

Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en spillers konto eller bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler m.v. fra spillerens side, er Fanpicks berettiget til at tilbageføre det fejludbetalte beløb fra kontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens konto.

Såfremt spillerens overførsel af penge til kontoen trækkes tilbage af banken, efter at det overførte beløb eller en del heraf er brugt til køb af spil, er Fanpicks tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er spillet for, fra kontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens konto.

Såfremt en tilbagetrækning af penge fra bankens side påfører Fanpicks omkostninger, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder Fanpicks sig ret til at tilbageføre et beløb svarende til de pålagte omkostninger fra spillerens konto.

Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens konto, er Fanpicks ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til kontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på kontoen.

Såfremt en spiller har midler indestående på en enten passiv, suspenderet eller periodisk selvudelukket konto, vil midlerne forblive indestående på spilkontoen. Såfremt en spilkonto er passiv af én af de ovennævnte grunde, og der fra spilkontoen består uafsluttede spil, vil spillet stå ved magt, og gælde som ellers. De midler der eventuelt indestår efter spillet er afsluttet håndteres efter det ovennævnte.

Såfremt en spiller efter endelig selvudelukkelse har midler indestående på spilkontoen, kan midlerne umiddelbart herefter blive udbetalt til spillerens bankkonto.

Bonus

Bonus tilbydes kun til spillere, som har oprettet en konto og kun i forbindelse med spil købt via kontoen. Fanpicks forbeholder sig ret til at ændre, annullere, afvise eller trække hele eller dele af bonustilbud til en eller flere spillere tilbage. I sådanne tilfælde vil alle berørte aktive bonusser blive lukket og tilbageført.

Spil fra udlandet

Spil via www.fanpicks.dk under ophold i udlandet kan være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning.

Fortrydelsesret

Der gælder for køb af spil foretaget via www.fanpicks.dk ingen fortrydelsesret. Det købte spil kan derfor ikke annulleres.

Ophør

Spilleren kan via www.fanpicks.dk til enhver tid opsige nærværende vilkår for spil, hvilket resulterer i, at kontoen lukkes.

Fanpicks kan til enhver tid og uden varsel bringe nærværende vilkår for netspil til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af vilkårene, kontoen ikke har været anvendt i 1 år eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Det er ene og alene Fanpicks der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særlige gældende vilkår.

Fanpicks kan i øvrigt opsige nærværende vilkår med 1 måneds varsel.

Ved ophør lukkes spillerens konto og spillerens indestående på kontoen kan overføres til spillerens bankkonto, efter at eventuelle igangværende spil er afsluttede.

Ansvar

Fanpicks tilstræber, at information og indhold generelt på denne hjemmeside til enhver tid skal være opdateret og korrekt. Ejerne af Fanpicks kan imidlertid ikke garantere, at den information der er tilgængelig på hjemmesiden, er fejlfri og komplet.

Fanpicks kan derfor ikke påtage sig noget ansvar for evt. tab eller skader, der kan opstå i forbindelse med benyttelse af informationer fra hjemmesiden. Fanpicks fraskriver sig ethvert erstatningsansvar og enhver pligt til at udbetale præmier i tilfælde af evt. fejl i informationerne på siderne.